จักษุแพทย์ประจำคลินิก

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลเรียนดีขณะเรียนแพทย์ รางวัลคะแนนสูงสุดของวิชากายวิภาคศาสตร์(ปี 2) วิชากุมารเวชศาสตร์(ปี 4) และรางวัล GPA สูงสุดของชั้นปี(ปี 5)
 • ป.วพ.(จักษุวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หนังสืออนุมัติ (จักษุวิทยา) แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (อเมริกา)
 • อาจารย์ประจำหน่วยจอตาและน้ำวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช
 • สมาชิกของสมาคมจักษุแพทย์อเมริกา
 • สมาชิกของสมาคมจักษุแพทย์ด้านจอตาและน้ำวุ้นตาของยุโรป
 • อดีตหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ต้อกระจก คณะแพทยศาสตร์ มช (ปัจจุบันศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกยุบรวมกับศูนย์จักษุศรีพัฒน์ไปแล้ว)

รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ป.วพ.(จักษุวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หนังสืออนุมัติ (จักษุวิทยา) แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคตาเด็กและตาเข (อเมริกา)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช
 • หัวหน้าหน่วยตาเข